อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ตามกระบวนการพัฒนาชั้นเรียนที่เน้นการคิดในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ตามกระบวนการพัฒนาชั้นเรียนที่เน้นการคิดในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study) ซึ่งเป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการทำงานศึกษาวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการทำงานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว
รายชื่อวิทยากร
1. นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์
2. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์
3. นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

468 total views, 3 views today