โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนจำนวน 300 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กำหนดการ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานในพิธี

 

นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรรมการอบรม

 

อ้างอิง : คำสั่งโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน  ที่ ๔๗/๒๕๖๒

727 total views, 2 views today