ทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ขอเชิญผู้ที่สนใจทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ฟรี
:: ทำแบบทดสอบออนไลน์ Click
:: ตรวจสอบคะแนน Click
:: ปรินท์/ดาวน์โหลด ใบประกาศ Click
:: ตัวอย่างใบประกาศ Click
เอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
“การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”

2,619 total views, 14 views today