การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบ KSP Self-Service

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตนเองผ่านระบบ KSP Self-Service ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
♦ สมัครสมาชิกระบบ KSP Self-Service กดที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก
♦ เป็นสมาชิกระบบ KSP Self-Service กดที่นี่เพื่อลงชื่อเข้าใช้

 

 

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ ตามแบบฟอร์มที่ระบบต้องการ โดยข้อมูลส่วนที่สำคัญสำหรับการสมัครสมาชิก คือ ให้ถ่ายรูปผู้สมัครคู่กับบัตรประชาชน เพื่อแนบไฟล์ส่งในระบบ ดังภาพ

 

เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้เพื่อบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบบเตรียมให้

 

เตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับแนบไฟล์ส่งในระบบ KSP Self-Service ตามหัวข้อต่อไปนี้
ข้อมูลคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
1.1 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
1.2 มีวุฒิปริญญาอื่นและมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
1.3 มีวุฒิปริญญาอื่นและอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
1.4 มีวุฒิปริญญาอื่นและมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 เมษายน 2552
1.5 มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้และวิชาชีพของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน
1.6 มีวุฒิปริญญาอื่นและอยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา
1.7 มีวุฒิปริญญาอื่นและได้ศึกษาความรู้วิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.8 มีวุฒิปริญญาอื่นและมีประสบการณ์ในการสอน
1.9 มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการสอน
1.10 มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและอยู่ในระหว่างการศึกษาให้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง

2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตฐานการปฏิบัติงาน
2.1 ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
1. มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในหน้าที่
4. ได้เลื่อนวิทยฐานะ
5. เป็นวิทยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
6. เขียนตำรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
7. สร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
8. ทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
9. ได้รับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
10. เข้าฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
11. ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
12. จัดทำผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา

 

แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อที่ 1 และ 2 ลงในรายการที่เราเลือก ดังภาพด้านล่าง

 

เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ครบตามหัวข้อที่เลือกแล้ว ให้เลือกวิธีการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังภาพ แล้วกดส่งข้อมูล และรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร

 

สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการที่เมนูดังภาพ ถ้าเอกสารไม่ครบ ระบบจะแจ้งให้เราทราบว่า ต้องส่งเอกสารในหัวข้อใดเพิ่มเติม

 

เมื่อสถานะการดำเนินการ : “ผ่าน” ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตามช่องทางที่ระบบแจ้งไว้

 

779 total views, 4 views today