ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑

วันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จัดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฯ

เพื่อให้แต่ละระดับชั้นได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการฯ ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

412 total views, 1 views today