กิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2562

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้มองเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำรงชีวิต

ดังนั้นนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะใช้กระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเริ่มจากการนำบริบท สภาพแวดล้อมเป็นตัวการสร้างแรงกดดันให้นักเรียนตั้งคำถามอยากรู้ ให้มากตามประสบการณ์ พื้นฐานความรู้ที่สั่งสมมา และตั้งสมมติฐานคำตอบตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน เพื่อสรุปหาสมติฐานคำตอบที่มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

ตารางกิจกรรมคาบบูรณาการ 2/2562

ชั้น ม.1 วันจันทร์ คาบ 7-8 เวลา 13.55-15.40 น.

ชั้น ม.2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7 เวลา 13.00-14.45 น.

ชั้น ม.3 วันพฤหัสบดี คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05 น.

ชั้น ม.4 วันอังคาร คาบ 6-7 เวลา 13.00-14.45 น.

ชั้น ม.5 วันพุธ คาบ 6-7 เวลา 13.00-14.45 น.

ชั้น ม.6 วันอังคาร คาบ 1-2 เวลา 08.30-10.15 น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรมClick

 

อัพเดทคลังภาพกิจกรรม ม.5 26/2/63 Click

 

ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการสายชั้น ม.2 หน่วยฯ “การย้อมไหม และทอผ้าไหม ชุมชน”

 

ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการสายชั้น ม.5 หน่วยฯ “ข้าวอินทรีย์”

1,396 total views, 2 views today