ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ๒๖๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โทร๐๔๔-๔๖๙๓๐๐ โทรสาร๐๔๔-๕๖๙๓๓๔ e-mail samrongthap@srk.ac.th website http://www.srk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ มีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริการได้แก่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลสำโรงทาบตำบลหมื่นศรี ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองฮะ ตำบลกระออม ตำบลเสม็จ ตำบลศรีสุข

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาศัยยืมห้องเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) ต่อมาเมื่ออาคารชั่วคราวสร้างเสร็จได้ย้ายมาเรียนประจำที่อาคารชั่วคราว

พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๕ โครงการย่อยที่ ๖ ชื่อโครงการว่า “โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท” ใช้อักษรย่อว่า มพช.

พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา สายอาชีพหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) แผนการเรียนเกษตรกรรม คหกรรมศาสาตร์และอุตสาหกรรม (แผนกช่างเชื่อมพ.ศ. ๒๕๓๐โรงเรียนได้ยกเลิกหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) มุ่งจัดการเรียนการสอนสายสามัญ

พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับการยกระดับให้เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรัฐจัดเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทดแทนการชำระเงินบำรุงการศึกษาให้นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๕๐

พ.ศ. ๒๕๓๘กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น เพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร จำนวน ๑ ห้อง ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับอนุมัติและรัฐจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทดแทนเงินบำรุงการศึกษาในสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐๐ % พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนต้นแบบการวัดและประเมินผล โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนต้นแบบวัดผลประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ “เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๐” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนต้นแบบการนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการประทานโล่ตาม “โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด “ดีเด่น”

ปี ๒๕๕๐ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี ๒๕๕๑

พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ “เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพียง ปี ๒๕๕๐”ของกระทรวงศึกษาธิการ ” โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล

พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้บริหารจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบโรงเรียน/มีผลงานเชิงประจักษ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้โรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน/เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพรชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล

พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน/เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล

พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับรองและผ่านการประเมิน การเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนเข้าร่วม โครงการทวิศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

1,370 total views, 2 views today