เป้าประสงค์หลัก (Goals)
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานสู่การสร้างนวัตกรรม มีทักษะชีวิต ดำรงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรเอกชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา

1,184 total views, 5 views today