บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
2.งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานวางแผนบริหารจัดการศึกษา
4. งานวิจัยพัฒนานโยบายและแผน
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7.1 งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
7.2 งานเครือข่าย ระบบ อินเทอร์เน็ต
7.3 งานโสตทัศนูปกรณ์
8. งานดำเนินงานธุรการและสารบรรณ
9. งานพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
9.1 งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ
9.2 งานจัดการบริการน้ำดื่ม-น้ำใช้
9.3 งานจัดการห้องส้วม
9.4 งานบ้านพักครู
9.5 งานจัดการนักการภารโรง แม่บ้าน และคนขับรถ
9.6 งานบริการอาคารสถานที่
10. งานจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
11. งานโภชนาการและงานประกันชีวิต
11.1 งานโภชนาการ
11.2 งานประกันชีวิต
12. งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
13. งานประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
14. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. งานทัศนศึกษา
16. งานกิจการนักเรียน
16.1 กลุ่มงานกิจการนักเรียน
16.2 งานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
16.3 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
16.3.1 งานส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
16.3.2 งานส่งเสริมพัฒนาด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
16.3.3 งานยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี
16.4 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16.5 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
17. งานเวรรักษาความปลอดภัย
18.งานธนาคารโรงเรียน
19. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
20. งานแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
20.1 การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
20.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒราความประพฤติและระเบียบวินัย
20.3 งานตรวจการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน
21. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
22. งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
23. งานระบบการควบคุมภายใน/งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
24. งานยานพาหนะนักเรียนและจราจร
25. งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
26. งานนโยบายโรงเรียนสุจริต

48 total views, 6 views today