กิจกรรม “วันรัก…วันลา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยงานแนะแนว – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม “วันรัก…วันลา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ และ ปวช.๓ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. ให้นักเรียนได้ทราบถึงความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ความปรารถนาดีจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อครูและสถานศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ศรัทธา เชื่อมั่นในสถานศึกษาของตน
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

อ้างอิง : คำสั่งกิจกรรม “วันรัก…วันลา”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ที่ ๕๒/๒๕๖๒

488 total views, 2 views today