ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ระยะเวลา
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2516 – 2529 นายสุริยัน ลามาตย์ อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2529 – 2531 นายถวัลย์ มีมาก อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2531 – 2533 นายพรหม ดาศรี อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2533 – 2540 นายคูณ เอี่ยมสะอาด อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2540 – 2543 นายปราสาท ธนาสูรย์ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2543 – 2544 นายวีระ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2544 – 2550 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2550 – 2555 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2555 – 2560 ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2560 – 2561 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการ

1,466 total views, 2 views today