โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียนรวม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 242 คน (นักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 31 คน และนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 211 คน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษา

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

469 total views, 4 views today