กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับนโยบายจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มอบหมายให้โรงเรียนจัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ส่งเสริมประชาธิปไตยในและนอกโรงเรียน ให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้
โดยมีกิจกรรมการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ให้รู้จักการใช้สิทธิ์ นำความรู้สู่ครอบครัว เดินรณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร สาธิต แสดงกิจกรรม และสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ …ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.๓๓เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
 

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส ที่ ๙๓/๒๕๖๒

1,222 total views, 6 views today