แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามแนวทางการปฏิรูปและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

 

อ้างอิง หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓ : ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๖๘๕
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

344 total views, 1 views today