โครงการอบรมการใช้คู่มือพี่ช่วยน้องลดเบาหวาน ระยะที่ ๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและงานโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ จัดดำเนินการโครงการอบรมการใช้คู่มือพี่ช่วยน้องลดเบาหวาน ระยะที่ ๑ ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จำนวน ๘๒ คน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ชนิดที่ ๒

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
ประธานเปิดโครงการฯ
 

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 

คณะวิทยากรให้ความรู้
 

กิจกรรมในโครงการฯ

 

คณะครู วิทยากร และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายภาพร่วมกัน

420 total views, 1 views today