กิจกรรมธรรมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามข้อตกลงจัดการเรียน “ธรรมศึกษา” ในสถานศึกษา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมศึกษา เพราะจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง

3. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม

4. เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนมีการสอบที่เป็นมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง


ข้อตกลงในความร่วมมือ
1. ให้หน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.2 องค์กรหลัก รับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ในส่วนของทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการภาพรวมของ ศธ.

1.3 บันทึกผลการสอบธรรมศึกษาไว้ในแบบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษา

1.4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

2. ให้ ศธ. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนครูสอนธรรมศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณในการดำเนินการและดำเนินการประสานงานด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการแนะนำจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เพื่อสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้จัดกิจกรรม “ธรรมศึกษา” โดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบฎีกา ฐิติพันธุ์ อิส.สธม.โม (พระอาจารย์จิ๋ว)  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ อำเภอสนม จ.สุรินทร์ มาสอนธรรมศึกษาให้กับนักเรียนในกิจกรรมคาบธรรมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย

หมายเหตุ : ตารางคาบกิจกรรมธรรมศึกษานักเรียน

วันศุกร์ คาบที่ 9 เวลา 15.45 – 16.35 ทุกระดับชั้น

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

2,098 total views, 5 views today