รับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หรือดังเอกสารที่แนบมานี้ การส่งผลงานต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานองค์กร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สอบถามรายละได้เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร 0 4455 8408 , 0 4455 8410


หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓


 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์


 

แบบเสนอผลงาน


237 total views, 1 views today