หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่
ม.๑/๖
ม.๒/๑
๑.๒ กลุ่มการเรียนปกติ ได้แก่
ม.๑/๑ – ม.๑/๕
ม.๒/๒ – ม.๒/๗
ม.๓/๑ – ม.๓/๖

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่
ม.๔/๕
ม.๕/๑
๒.๒ กลุ่มเน้นวิทย์ ได้แก่
ม.๔/๑ – ม.๔/๔
ม.๕/๒ – ม.๕/๔
ม.๖/๑ – ม.๖/๔
๒.๓ กลุ่มเน้นภาษา ได้แก่
ม.๔/๖
ม.๕/๕
ม.๖/๕

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖)
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีการดำเนินการหลักสูตร ตั้งแต่ ปวช.๑-๓

 

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุรินทร์ เพื่อเปิดการเรียนการสอน โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จำนวน ๓ สาขา คือ การบัญชี การโรงแรม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้อง ม.๔/๗, ม.๔/๘, ม.๕/๖, ม.๕/๗ และ ม.๖/๖

1,175 total views, 2 views today