ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้บ้านโรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานและรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยเฝ้าระวังดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนานักเรียนในรูปแบบสหวิทยาการ และร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

314 total views, 1 views today