ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ไฟล์เอกสาร  Dow

198 total views, 3 views today

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ไฟล์เอกสาร  Dow

280 total views, 1 views today

Read more

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ASEAN Community กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

ไฟล์เอกสาร  Dow

98 total views, 2 views today

Read more

แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การรู้เรื่องการอ่านตามแนวข้อสอบการประเมินระดับนานาชาติ ( PISA ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ไฟล์เอกสาร  Dow

105 total views, 3 views today

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ไฟล์เอกสาร  Dow

211 total views, no views today

Read more

ชุดกิจกรรมการหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูป หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่แนวตรง วิชาฟิสิกส์ 1 รหัส ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ไฟล์เอกสาร  Dow

123 total views, no views today

Read more