โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่องการสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

15 total views, 1 views today

Read more

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรีสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

39 total views, no views today

Read more

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่๙) และโครงการ”โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ปีที่๔)

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

88 total views, 2 views today

Read more