โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

วันอังคาร ที่ ๘ ตุลา

1,415 total views, 4 views today

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ตามกระบวนการพัฒนาชั้นเรียนที่เน้นการคิดในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุน

716 total views, 1 views today

Read more