การประชุมชี้แจงสมาชิกเครือข่าย “กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” ประจำปี 2563

รหัส 6341086 เครือข่

13 total views, 13 views today

Read more

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันอังคาร ที่ 26 พฤษ

168 total views, 2 views today

Read more