ทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”

สำนักงานเขตพื้นที่กา

82 total views, 20 views today

Read more

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ก

94 total views, 1 views today

Read more

รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ก

103 total views, no views today

Read more