รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

 

รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของประชาชน โดยตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
โดยจากการประชุมวิชาการสุราแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และคำประกาศเจตนารมณ์ต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://cas.or.th/

สิบปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

อ้างอิง หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓ : ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๙๙๔
รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ