กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ด้วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้นักเรียนจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชนตลอดจนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยและสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
ภาพกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด