กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือดักแด้ – โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 22 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือดักแด้ – โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 22 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

703 total views, 1 views today