บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. งานจัดทำแผนงบประมาณ/จัดทำแผนปฏิบัติการใช้แผนงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร/งานขออนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่แผนได้จัดสรร
3. งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
4. งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
5. งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
7. งานปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
8. งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
9. งานวางแผนพัสดุ
10. งานกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอ สพฐ.
11. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
12. งานจัดหาพัสดุ
13. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
14. งานจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
15. งานสำเนาเอกสาร
16. งานยานพาหนะ
17. งานเบิกเงินจากคลัง/งานนำเงินส่งคลัง
18. งานรับเงินและจ่ายเงิน
19. งานเก็บรักษาเงิน
20. งานจัดทำบัญชีการเงิน
21. งานจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน/งานจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
22. งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน
23. งานปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

36 total views, 3 views today