1. นายสำรอง ไกรเพชร ประธานกรรมการ
2. พระครูอุปถัมภ์วรคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3. เจ้าอธิการจรัส อินทสโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นายบำเพ็ญ เจือจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายเทียบ สุภาวหา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายทองแดง กฤษวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสุกิจ วันสุดล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายธนาพล คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายพงศ์สรรค์ สุทธิชินธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายประจวบ โนนใหญ่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
11. นายจำนงค์ หมื่นพล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
12. นายรังสรรค์ วิวาสุข ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
13. นายอนุชิต บุญเสริม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
14. นายนิรันดร์ ถนอมพันธ์ ผู้แทนครู กรรมการ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

1,110 total views, 3 views today