ประกวดผลงาน Best Practices สพม.๓๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมส่งผลงานประกวดนวัตรกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

โดยโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทุกรายการ จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในงาน “มหกรรมวิชาการ สพม.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑” ช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระดับคุณภาพของผลงาน
ระดับดีเยี่ยม ๙๐.๐๐ – ๑๐๐ คะแนน

ระดับดีมาก ๗๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ คะแนน

ระดับดี ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ คะแนน

ระดับพอใช้ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน

ระดับคุณข้าร่วมประกวด ต่ำกว่า ๕๐.๐๐ คะแนน

โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแต่ละรายการ และโรงเรียนที่มีผลงานในระดับ ดีเยี่ยม จะต้องไปจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงาน “มหกรรมวิชาการ สพม.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑” ช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

ซุ้มผลงานประกวด Best Practices โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ซุ้มผลงานประกวด Best Practices โรงเรียนต่างๆใน สพม.๓๓

255 total views, 1 views today