กิจกรรมประกวดและคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนที่นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เนื่องในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สอง ของการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยมี นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.๓๓ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

372 total views, 1 views today