หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่ ห้อง 1
๑.๒  กลุ่มการเรียนปกติ ได้แก่ ห้อง ๒-๖

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่ ห้อง 1
๒.๒ กลุ่มเน้นวิทย์ ได้แก่ ห้อง ๒-๔
๒.๓ กลุ่มเน้นภาษา ได้แก่ ห้อง ๕

819 total views, 1 views today