ทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”

สำนักงานเขตพื้นที่กา

165 total views, 27 views today

Read more

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  กำลังโหลด… 39

39 total views, 1 views today

Read more