การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี โดยรายชื่อครูผู้ช่วยที่รับการประเมิน จำนวน ๕ คน ดังนี้
๑. นายภาณุรุจ บุญสังข์
๒. นายธงชัย แผ่พันธ์
๓. นางสาวชญาภา วรรณศรี
๔. นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์
๕. นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

 

Note…

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว.๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ประเมิน ๘ ครั้ง ส่วนการประเมินเกณฑ์ใหม่ ประเมิน ๔ ครั้ง ใน ๒ ปี ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 

 

505 total views, 1 views today