บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. งานนโยบายและการวางแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ/งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
2. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
4.1.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ/ห้องเรียนเน้นวิทย์, คณิต, ภาษาอังกฤษ (SME)
4.1.3 พัฒนาผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา
4.1.4 งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.1.5 งานพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
4.2 งานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.2.1 สำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.2.2 งานกิจกรรมนักเรียน
4.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
5.1 งานจัดตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง/แหล่งเรียนรู้ ตารางการสอนเสริมสอนแทน
5.2 งานกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้/งานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้/งานจัดสอนซ่อมเสริมงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเเนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพทาง (PLC)
5.3 งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์/งานพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน
5.4 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
6. งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
6.1 งานบริหารจัดการงานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
6.1.1 งานทะเบียน/งานหลักฐานเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทะเบียน
6.1.2 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน/งานหลักฐานเอกสารและแบบฟอร์ม
6.1.3 งานข้อมูล DMC
6.1.4 งานข้อมูล SGS
7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.1 งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
8.1 งานห้องสมุด
9. งานนิเทศการศึกษา
10. งานแนะแนว
11. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
13. งานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
14. งานจัดทำระเบียบ และเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
15. งานคัดเลือก หนังสือ แบบเรียน
16. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
16.1 งานพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
16.2 งานข้อมูล SMIS/SESA
17. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
18. งานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
19. งานรับนักเรียน/งานจัดทำสัมมะโนผู้เรียน
20. งานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
21. งานขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล

58 total views, 6 views today