เป้าประสงค์ (Goals)
๑. บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อปี
๒. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. สถานศึกษา มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น ตามมาตรฐานสากล
๔. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างคุ้มค่า
๕. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
๗. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและขยายผลสู่ชุมชน
๘. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

263 total views, 1 views today