ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โดยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยต่อวิกฤติทั้งมวล โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายสำรอง ไกรเพชร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานเปิดการประชุมฯ

593 total views, 1 views today