สรุป!!!! การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ยังคงต้องเฝ้าระวัง

แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม สืบเสาะแสวงหาสื่อการจัดการเรียนสอนทางไกล โดยใช้งบประมาณน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งออนไลน์และออนแอร์ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563

ระยะที่ 2 ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ระยะที่ 3 จัดการเรียนการสอนทางไกล 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ 1 เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564

หากสถานการณ์ที่ 1 Covid-19 ไม่คลี่คลาย
– ระดับปฐมวัย ถึง ม.ต้น จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV
– ระดับ ม.ปลาย จัดการาเรียนการสอนด้วยวิดีทัศน์การสอน ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา

สถานการณ์ที่ 2 Covid-19 คลี่คลาย

นโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการจัดการศึกษา ช่วง Covid-19
– เพิ่ม เวลาพัก (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
– ลด ประเมิน
– งด กิจกรรมที่ไม่จำเป็น

กำหนดการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
วันนี้ – 17 พ.ค. 2563 ส่วนกลางเตรียมความพร้อม
18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 โรงเรียนทดสอบระบบจริง
1 ก.ค. 2563 เปิดเทอม กรณีที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เรียนรู้ผ่าน 4 ช่องทาง

เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education)
เรียนรู้เสริมผ่านดิจิทัล (Online Education)
เรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ (Interactive Education)
เรียนรู้ที่โรงเรียนแบบเป็นกะ (Onsite Education)
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ On-air Education ทีวี 17 ช่อง

เวลา 09.30 – 09.45 น. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชี้แจงเรื่องอาหารกลางวันและนมโรงเรียน นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน โรงเรียนประสานงานกับ อปท.

เวลา 09.45 – 10.30 น. แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ DLTV
– จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1 – ม.3 ถ่ายทอดการสอนจริงกับนักเรียนในห้องเรียน นักเรียนที่ชมจะเรียนในห้องมีครูดูแล มีสื่อเหมือนในห้องสอน
– อนุบาล 1-3 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ชั้น ป.1-6/ม.1-3 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
– ป.1-6 จัดรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และกลุ่มบูรณาการ
– ม.1-3 จัดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางฯ
ดูรายละเอียดและ download ได้จาก www.dltv.ac.th

แนะนำการเข้าเว็บไซต์ของ DLTV
www.dltv.ac.th
– มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดเตรียม
– ตารางสอน
– กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
– แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3
– แผนการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 (รายชั่วโมง)
– ใบงาน แบบฝึกใบกิจกรรม และแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
สำหรับการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563
– ครูสามารถเข้าไปเรียนรู้รายละเอียด เพื่อเดรียมจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

เวลา 10.30 – 11.00 น. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

On-Site เรียนที่ รร ในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค. จังหวัด
On-Air อนุบาล – ม.ต้น ใช้สื่อ DLTV ม.4-6 ใช้สื่อของ สพฐ.
Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น
บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง
– บ้านของนักเรียนใดที่ไม่มีกล่องรับสัญญาณ กรอกแบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิทัล จากกระทรวง DE
– แบบสำรวจของเขตพื้นที่
จัดกลุ่มนักเรียน
– พร้อม 100% คือ ลูก 2 คน มีทีวี 2 เครื่อง หรือ ทีวี 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
– พร้อมปานกลาง เช่น ลูก 2 คน มีทีวี 1 เครื่อง
– พร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
จัดระบบดูแลกลุ่มนักเรียนปานกลาง น้อย หรือไม่มีความพร้อม
สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองด้านเวลา
จัดกลุ่มความพร้อมของอุปกรณ์
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง
จัดระบบสื่อสาร เช่น สร้างกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค
จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
มอบหมายครูดูแลรับผิดชอบพบปะนักเรียน อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / สัปดาห์ โดยใช้งบค่าอุดหนุนรายหัวนักเรียน เป็นค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง
ม.ต้น ม.ปลาย ถ้าไปได้ จะดีมาก
เช็คชื่อนักเรียนผ่านการสื่อสารออนไลน์ หากเด็กเล็ก ๆ ถามผู้ปกครอง
การจัดการเรียนสอนระดับอนุบาล จะมีช่วงพัก 5 – 10 นาที เป็นช่วง ๆ ใช้เวลาช่วงพักสอบถามผู้ปกครอง

การเปิดดูช่วง Rerun ข้อดีคือ หากในบ้านมีลูก 2 คน ให้น้องคนเล็กเรียนในช่วง Live ส่วนพี่เรียนช่วง Rerun เลือกได้ 2 ช่วง 14.30 น. และ 20.30 น.

เวลา 11.00 – 11.30 น. วิดีทัศน์แนะนำการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) วิดีทัศน์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

VTR NEW DLTV

กระบวนการการเรียนทางไกล

เตรียมความพร้อม เตรียมแฟ้มให้นักเรียน 2 แฟ้ม/ 1 คน
การเรียนทางไกล
การติดต่อสื่อสารพบปะผู้ปกครอง
ประเมินผล ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
เวลา 11.30 – 12.00 น. การจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเตรียมจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน

ในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นวัยที่ต้องพัฒนาภาษา ความคิด ทักษะ ความรู้จากการเล่น ผู้ปกครองจะต้องช่วยดูแล เป็นเพื่อน เป็นพี่เลี้ยง

สรุปรายงานโดย นายวริทธินันท์ ฟ้าเทศ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก
เพจ สื่อสอนสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ By T.Nicky https://web.facebook.com/T.NickySharing/

1,253 total views, 35 views today