โครงการสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข จัดกิจกรรมอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว ด้วยเห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกำลังคน ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนเป็นบุคคลที่ปลอดสารเสพติด และอบายมุข ตลอดจนอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวม เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายเสงี่ยม วงค์พล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี
 

นายเด่น ทรงศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
 

ผู้กำกับ สภ.สำโรงทาบ
บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันสารเสพติด”
 

นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวและคณะกรรมการควบคุมกำกับนักเรียน

794 total views, 2 views today