การอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประชาชนจิตอาสา ให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มีวินัย บุคลิกภาพ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดสุรินทร์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

519 total views, 2 views today