การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เเกิดประโยชน์
…ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ Line@ ของโรงเรียน ID: @srk.ac Click

…ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ เพจ FB ของโรงเรียน ID: @samrongthapwittayakom Click

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
ประธานในพิธิเปิด

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ที่ ๔๕๕/๒๕๖๒

883 total views, 2 views today