โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดตามแนวศตวรรษที่ ๒๑ จัดกิจกรรมเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

1,416 total views, 5 views today