ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ งานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ และ ปวช.๑ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิ อานิสงส์ของการทำสมาธิ และสามารถนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
สถานที่จัดกิจกรรม : หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรมClick

 

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ ๓๘๓/๒๕๖๒

771 total views, 2 views today