ประกาศผลการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓


 

บัญชรีายละเอียด ผลการคัดเลือกวิธีการปฏิบัตที่ดี(Best Practice)

388 total views, 2 views today