เผยแพร่ Power point เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ ๔
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
 

วาระการประชุมผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม-หน่วย/ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 

ไฟล์ Power point

เรื่อง
Download
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ ๔
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑

4,713 total views, 23 views today