กิจกรรมวัน “ASEAN DAY” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริหารงานวิชาการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม (ASEAN DAY) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและสร้างความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและนักเรียนเห็นคุณค่าในกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม : โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

อ้างอิง : คำสั่งกิจกรรมวัน “ASEAN DAY”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

151 total views, 1 views today