กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

:: แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Click

 

วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไป จัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา ซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
สถานที่จัดกิจกรรม : โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

อ้างอิง : คำสั่งการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

1,233 total views, 62 views today