สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากนางปติมา กาญจนากาศ รอง.ผอ.สพม.๓๓ เป็นประธานเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีดังนี้

๑. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
๒. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
๔. เพื่อให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ รวมถึงการแสดงออกทางด้านวิชาการ อันได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้บูรณาการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียน มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

212 total views, 2 views today