โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน

 

วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming)

 

ภาพกิจกรรม

 

56 total views, 5 views today