การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา

วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยนายวิชิตชัย แข่งขัน และคณะกรรมการนิเทศฯ สหวิทยาเขต ๔ เพื่อการกำหนดมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรมClick

328 total views, 2 views today