พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นประธานในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในอันที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด จัดพิ ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563)

 

ภาพกิจกรรม

 

41 total views, 4 views today